УЧАСТЬ АДВОКАТА У СПРОЩЕНОМУ ПОЗОВНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ


ЛУБЯНА КАТЕРИНА АНДРІЇВНА

ДИСЕРТАЦІЯ: «УЧАСТЬ АДВОКАТА У СПРОЩЕНОМУ ПОЗОВНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ»

Висновки (вибране):

У дисертації вирішено наукове завдання, що полягає у формуванні теоретичних засад участі адвоката у спрощеному позовному провадженні цивільного судочинства України, визначені теоретичних прогалин і практичних проблем, формулюванні авторських пропозицій щодо шляхів їх вирішення та науково обґрунтованих положень і висновків, що відповідають вимогам наукової новизни. Серед них такі:

1. Онтологічна основа участі адвоката у спрощеному провадженні цивільного судочинства України розкривається у наступних аспектах:

1) виходячи із сутності адвокатської діяльності, онтологічна основа участі адвоката у спрощеному провадженні цивільного судочинства України полягає у тому, що він є особою, наділеною виключними повноваженнями здійснювати судове представництво у спрощеному провадженні цивільного судочинства України в силу його статусу як особи, яка провадить незалежну професійну діяльність щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на засадах конфіденційності, домінантності інтересів клієнтів, неприпустимості конфлікту інтересів, компетентності та добросовісності у виконанні своїх обов’язків перед клієнтом;

2) виходячи із сутності спрощеного позовного провадження цивільного судочинства, онтологічна основа участі адвоката у спрощеному провадженні цивільного судочинства України полягає у визначенні можливості розгляду справи у порядку спрощеного провадження із урахуванням того, що він законодавчо передбачає відсутність судового засідання, та вирішенні питання залучення адвоката і його клієнта до судового розгляду справи для більш ефективного захисту його прав та інтересів;

3) виходячи із сутності процесуальної діяльності адвоката у спрощеному позовному провадженні, онтологічна основа участі адвоката у спрощеному провадженні цивільного судочинства України полягає у захисті суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів свого клієнта та сприянні суду у всебічному, повному й об’єктивному з’ясуванні всіх обставин справи шляхом визначення позиції свого клієнта, яку він буде відстоювати у спрощеному позовному провадженні; обґрунтування позиції свого клієнта шляхом здійснення доказування підставності позову; витребування й долучення до матеріалів справи доказів; визначення кола осіб, які братимуть участь у справі, а також вжиття заходів щодо залучення таких осіб; своєчасного реагування на процесуальні дії суду та іншої сторони; контроля за перебігом спрощеного провадження; вчинення процесуальних дій, спрямованих на захист інтересів свого клієнта, у тому числі й шляхом оскарження процесуальних рішень у справі.

2. Для участі у спрощеному позовному провадженні адвокат обирає одну із наступних стратегій:

– повна перемога особи – у такому разі, можливість домовитись із опонентом виключена, судовий розгляд відбудеться у будь-якому випадку, і адвокат повинен побудувати тактику таким чином, щоб його клієнт досягнув своєї мети звернення до цивільного судочинства, а саме захистив свої права та інтереси. Стратегія повної перемоги особи може бути обрана як адвокатом, який представляє інтереси позивача у спрощеному позовному провадженні, так і адвоката, який представляє інтереси відповідача;

– укладення мирової угоди – дана стратегія базується на домовленості сторін спору. У разі, якщо метою позивача не є повна перемога над опонентом,

або ж наявних у справі матеріалів та доказів недостатньо для цього, адвокатом може бути прийняте рішення обрати стратегію домовленості із іншою стороною провадження та уникнути судового рішення. При цьому, звернемо увагу на те, що стратегія укладення мирової угоди також може бути обрана і представником позивача, і представником відповідача;

– відмова у задоволенні позовних вимог чи зустрічного позову відповідача – таку стратегію адвокат обирає у тому разі, якщо він не погоджується із позовними вимогами чи вимогами зустрічного позову. Адвокат будує стратегію таким чином, щоб довести безпідставність аргументів опонентів, а його професійна діяльність полягає у пошуку доказів, які доведуть відсутність підстав для прийняття рішення, яке не відповідає інтересам їх клієнта.

3. Методика діяльності адвоката під час спрощеного позовного провадження цивільного судочинства України – це сукупність взаємопов’язаних способів та прийомів, розроблених із урахуванням теоретичних наукових положень, положень адвокатської практики, чинного законодавства та сформульованих у формі практичних рекомендацій щодо доцільної і раціональної організації й здійснення адвокатом діяльності в рамках спрощеного позовного провадження цивільного судочинства України.

4. Діяльність адвоката до стадії пред’явлення позову в порядку спрощеного позовного провадження та в межах надання правничої допомоги на такій стадії може передбачати такі елементи:

1) консультативна діяльність:

– адвокат з’ясовує сутність спірного питання шляхом співбесіди з особою, зацікавленою в отриманні адвокатських послуг;

– адвокат надає поради, довідки чи консультації щодо можливих шляхів розв’язання спору, а також способів здійснення захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів особи;

– адвокат встановлює можливість захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів особи у судовому порядку, у тому числі і можливість розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства;

2) укладення договору про надання правової допомоги:

– визначається форма (усна чи письмова) договору про надання правової допомоги;

– визначається обсяг повноважень, якими наділяється адвокат для захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів особи, у тому числі й в спрощеному позовному провадженні цивільного судочинства;

3) збирання доказів, необхідних для пред’явлення позову в порядку спрощеного позовного провадження, а також для складання процесуальних документів:

– ознайомлення з наявними матеріалами, доказами, наданими особою, інтереси якої він представляє;

– збір доказів, що обґрунтовують вимоги і заперечення, та інші обставини, які мають значення для вирішення справи в порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства;

4) складання документів процесуального характеру, необхідних для відкриття справи в порядку спрощеного позовного провадження:

– складається позовна заява;

– складаються інші документи процесуального характеру, необхідні для пред’явлення позову в порядку спрощеного позовного провадження, зокрема клопотання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства, клопотання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства з повідомленням (викликом) сторін.

5. На стадії відкриття спрощеного позовного провадження у цивільній справі адвокат має обмежений вплив на процес, а його діяльність специфікується рядом ускладнень, які можуть унеможливити розгляд справи в порядку спрощеного провадження. Їх можна класифікувати на:

1) загальні (залишення позовної заяви без руху; повернення позовної заяви адвокату; відмова у відкритті провадження у справі);

2) спеціальні (прийняття рішення судом про розгляд справи у порядку загального позовного провадження цивільного судочинства; збільшення розміру позовних вимог або зміна предмета позову, що унеможливлює розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження; оскарження відповідачем розгляду справи у спрощеному позовному провадженні цивільного судочинства).

6. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства здійснюється у двох напрямах:

1) у правовідносинах між адвокатом та особою, чиї інтереси він представляє (участь адвоката на стадії судового розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства усуває необхідність особистої участі особи, інтереси якої представляє адвокат, від вчинення юридичних дій на цій стадії; адвокат здійснює процесуальні права та обов’язки від імені особи, чиї інтереси він представляє, своїми клопотаннями забезпечує розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства, а також розгляд справи у судовому засіданні; адвокат вживає усі можливі, передбачені законом заходи, спрямовані на захист порушеного чи оспорюваного права особи, інтереси якої він представляє; адвокат від імені особи, чиї інтереси він представляє, надає усні пояснення щодо суті справи та наданих доказів);

2) у правовідносинах між адвокатом та судом (адвокат ініціює розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін, тобто, по суті діяльність адвоката і забезпечує можливість судового розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства; обов’язкова участь адвоката в судових засіданнях і своєчасне реагування на всі процесуальні дії суду та сторін у справі надає можливість контролювати перебіг такого процесу; діяльність адвоката на стадії судового розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства зводиться передусім до підготовки доказів і дачі усних пояснень на їх основі; під час реалізації взаємодії із судом адвокат вчиняє дії, спрямовані на захист інтересів особи, яку він представляє, у тому числі й шляхом оскарження процесуальних рішень суду у справі).

7. Особливостями діяльності адвоката на стадіях апеляційного перегляду та касаційного оскарження рішень, ухвалених за результатами розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства, є:

а) адвокатом здійснюється складення чи подання апеляційної скарги або касаційної скарги, відзиву на апеляційну чи касаційну скаргу, вносяться доповнення чи зміни до їх змісту;

б) адвокат в межах своїх повноважень і в рамках, визначених цивільним процесуальним законодавством, реагує на ускладнення, які можуть унеможливити апеляційне чи касаційне оскарження рішень, ухвалених за результатами розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження;

в) адвокат бере участь в апеляційному чи в касаційному провадженні у справі та здійснює процесуальну діяльність в рамках наданих йому повноважень.

8. Участь адвоката у малозначних справах спрощеного позовного провадження цивільного судочинства України характеризується наступною специфікою:

а) на малозначні справи спрощеного позовного провадження цивільного судочинства України не поширюється правило «адвокатської монополії»;

б) адвокат має враховувати передбачені законом вимоги до подання позовної вимоги у малозначних справах спрощеного позовного провадження цивільного судочинства України;

в) адвокат має враховувати ті умови, які дозволяють розглядати малозначну справу у порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства України;

г) специфічною є діяльність адвоката на стадіях перегляду малозначних справ.

9. Участь адвоката у розгляді справ, що виникають з трудових відносин та які розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства України, характеризується такою специфікою:

а) на справи, що виникають з трудових відносин та які розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства України, не поширюється правило «адвокатської монополії»;

б) у справах, що виникають з трудових відносин, не діє загальне правило територіальної підсудності;

в) важливе значення для справ, що виникають з трудових відносин, відіграє додержання процесуальних строків;

г) у справах, що виникають з трудових відносин, специфічними є підготовка та пошук документів, які додаються до позовної заяви;

д) у справах, що виникають з трудових відносин, не допускається поворот виконання рішення.

Участь адвоката у розгляді справ про надання судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України не передбачає процесуальних особливостей, однак адвокат має враховувати таке:

по-перше, у судовому порядку можуть бути розглянуті справи про надання судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України, зумовлені вичерпним колом підстав;

по-друге, у таких справах ключовою є роль адвоката на стадії збирання доказів, необхідних для пред’явлення позову про надання судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України, та складання документів процесуального характеру.

Повний текст роботи:

http://scc.univ.kiev.ua/upload/iblock/152/gsx8lcrhny7sjdxieqhbwkyzplz0ixm2/dis_Lubiana%20K.A..pdf

#дисертаціїюридичні #профекто #profecto #адвокат #адвокаткиїв #спрощенепозовнепровадження #участьадвокатаупроцесі #цивільнесудочинство #цивільнийпроцес #адвокатура #lawyer #simplifiedclaimproceedings #participationofalawyerintheprocess #civilproceedings #civilproceedings #advocacy