ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ


ЯНУШЕВИЧ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

ДИСЕРТАЦІЯ: «ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ»

Висновки (вибране):

У дисертації наведено розв’язання актуальної наукової проблеми, яка полягає у розробленні теоретичних основ і практичних рекомендацій та в обґрунтуванні основних напрямів покращення інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні. Отримані висновки, пропозиції та рекомендації щодо наукового й прикладного використання отриманих результатів вирішення наукової проблеми підтверджують актуальність теми. Основні ідеї дослідження такі:

1. Здійснено науковий аналіз доктринальних положень, які стосуються інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів. Акцентовано увагу на відсутності комплексних наукових робіт, присвячених безпосередньо проблематиці інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні. Разом із тим, по відношенню до предмета дослідження виділено групи праць за предметно-тематичним критерієм, зокрема: наукові дослідження загальнотеоретичного та різногалузевого характеру; наукові дослідження окремих аспектів інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні, які проводилися до моменту прийняття Податкового кодексу України; наукові праці, в яких розкрито окремі аспекти інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні, яких репрезентовано у контексті норм Податкового кодексу України та прийнятих на його виконання нормативних актів.

2. Сфера оподаткування охоплює увесь спектр суспільних відносин, яких врегульовано нормами права та, які виникають, змінюються та припиняються під час наявності правового зв’язку, що виникає між платниками податків та владним суб’єктом у вигляді податкового органу чи між податковим органом та його територіальними підрозділами в сфері фінансової діяльності держави з приводу сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до державного і місцевих бюджетів, а також до публічних цільових фондів,

і які мають публічний владно-майновий характер.

3. Встановлено, що суб’єкт публічної адміністрації, функціонування якого є змістовним елементом інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування, є носієм владних повноважень щодо здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності та надання адміністративних послуг під час адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів до державного та місцевих бюджетів, а також до публічних цільових фондів.

4. Визначено, що правова основа функціонування суб’єктів публічної адміністрації, яких наділено владними повноваженнями у сфері оподаткування, складається з сукупності правових норм, якими: а) регламентовано статус суб’єктів публічної адміністрації; б) закріплено компетенцію уповноважених суб’єктів у податкових правовідносинах; в) визначено умови притягнення до відповідальності суб’єктів публічної адміністрації.

5. Обґрунтовано часткову декларативність набуття повноважень Державною податковою службою України та Державною митною службою України від Державної фіскальної служби України, що опосередковано відсутністю можливості припинення діяльності останньої до завершення утворення центрального органу виконавчої влади, на який покладатиметься обов’язок із забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень у сфері оподаткування.

6. Виокремлено та проаналізовано форми участі інститутів громадянського суспільства у забезпеченні сфери оподаткування, а саме: 1) проведення консультацій з громадськістю; 2) утворення громадських рад при Державній податковій службі України та Державній митній службі України і забезпечення їх функціонування ; 3) проведення громадської експертизи; 4) розгляд звернень громадян.

7. Обґрунтовано, що правовий статус Президента України має

подвійний характер: 1)для галузі податкового права конституційні повноваження Президента України щодо гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності України, дотримання Конституції, прав і свобод людини та громадянина є вихідними положеннями, які мають розвиватися наукою податкового права; 2) повноваження Глави держави залежно від функціонального призначення доцільно класифікувати на: повноваження щодо контролю; повноваження щодо організації органів виконавчої влади; повноваження щодо керівництва; повноваження щодо встановлення окремих станів; інші повноваження.

8.Встановлено, що на теперішній час місцеве самоврядування визнається не лише правом, але й спроможністю жителів громад в межах Конституції України та законів України самостійно вирішувати питання місцевого значення в інтересах місцевого населення як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. Разом із тим, органи місцевого самоврядування віднесено до суб’єктів публічної адміністрації, яких наділено повноваженнями у сфері оподаткування, а їх функціонування є змістовним елементом інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні. Однак наявність розгалуженої системи органів місцевого самоврядування та недосконалість правової основи функціонування органів місцевого самоврядування як змістовного елементу інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні опосередковує не тільки потребу в систематизації їх повноважень у вказаній сфері, а й потребу теоретичного обґрунтування особливостей функціонування органів місцевого самоврядування як змістовного елементу інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні.

9. Визначено, що відповідно до положень ч. 2 ст. 92 Конституції України, система оподаткування, податки і збори встановлюються виключно законами України. Вказаний принцип містить у собі два аспекти: а) встановлення податків повинно здійснюватися компетентними органами державної влади; б) встановлення податків повинно здійснюватися тільки у встановленій формі – законами. А тому треба чітко розмежовувати поняття «закріплення», «встановлення» та «введення» податків чи зборів. Якщо стосовно загальнодержавних податків та зборів реалізуються вони всі, то відносно місцевих податків та зборів і «закріплення», і «встановлення» є компетенцією Верховної Ради України, тоді як компетенцією сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад є їх введення.

10. Доведено, що у контексті адаптації вітчизняного законодавства

до стандартів Європейського Союзу удосконалення правового регулювання діяльності місцевих державних адміністрацій як змістовного елемента інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні передбачає необхідність внесення сутнісних змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», у тому числі, шляхом чіткого розподілення та структурування повноважень і завдань місцевих державних адміністрацій у межах ключових напрямів: 1) координація діяльності та 2) забезпечення законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

11.Акцентовано увагу на тому, що основними принципами подальшої трансформації інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні мають бути: мінімізація втручання держави в життєдіяльність суспільства; суспільний контроль прийняття управлінських рішень; підзвітність суб’єктів публічної адміністрації, котрі є змістовними елементами інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування, громадянському суспільству, що, у свою чергу, посилить прозорість функціонування інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні; повна прозорість основних заходів проведення реформи та громадська поінформованість.

12. Запропоновано для усунення виявлених змістових і технічних

недоліків нормативного регулювання сфери оподаткування:

1) додати до ч. 4 Положення про Державну податкову службу повноваження щодо врахування думки громадськості при проведенні

державної податкової політики та ухваленні управлінських рішень;

2) прийняти нормативно-правовий акт в податковій сфері, яким було б регламентовано взаємодію Державної податкової служби України, Державної митної служби України та Бюро економічної безпеки, як правонаступників Державної фіскальної служби України,

зокрема, в частині спільних повноважень у сфері оподаткування;

3) внести зміни до Положень про Державну податкову службу та Державну митну службу в частині запровадження обов’язку врахування

пропозицій інститутів громадянського суспільства;

4)внести зміни до Порядку проведення консультацій з

громадськістю з питань формування та реалізації державної політики в частині встановлення вимог до представників громадянського суспільства (вимоги щодо освіти, віку, трудового стажу) з метою підвищення рівня пропозицій, що надаються;

5)прийняти положення про Громадську раду при Державній податковій службі України та Державній митній службі України;

6) внести зміни до Закону України «Про звернення громадян» шляхом його доповнення та викладення положень ст. 1 такого змісту:

«Стаття 1. Звернення громадян та юридичних осіб

Громадяни України та уповноважені представники юридичних осіб мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення».

#дисертаціїюридичні #профекто #profecto #адвокат #адвокаткиїв #адміністративно-правоверегулювання #адміністрування #загальнодержавнийрівеньінституційногозабезпечення #інституційнезабезпечення #інституційниймеханізм #інструментипублічногоадміністрування #муніципальнийрівеньінституційногозабезпечення #податковасистема #податковіправовідносини #публічнеадміністрування #системаоподаткування #суб’єктпублічноїадміністрації #суб’єктиподатковихправовідносин #сфераоподаткування #administrativeandlegalregulation #administration #nationallevelofinstitutionalsupport #institutionalsupport #institutionalframework #toolsofpublicadministration #municipallevelofinstitutionalsupport #taxsystem #taxlegalrelations #publicadministration #taxsystem #subjectofpublicadministration #subjectsoftaxlegalrelations #taxationsphere

Повний текст роботи:

http://phd.znu.edu.ua/page//dis/07_2021/Ianushevych.pdf